Muziek- en auteursrecht

1. Uitvoeringsrecht: loopt via vereniging Buma.

Wat is Buma/Stemra?
Buma/Stemra is de organisatie die in Nederland de belangen van componisten, tekstdichters en
muziekuitgevers behartigt. Belangen op het gebied van muziekauteursrecht. Vrijwel alle componisten, tekstdichters en muziekuitgevers in Nederland (meer dan 16.000) zijn rechtstreeks aangesloten bij Buma/Stemra. Door internationale samenwerking behartigt Buma/Stemra de belangen van een veelvoud daarvan. Buma/Stemra is er voor componisten, tekstdichters, bewerkers en muziekuitgevers (ook subuitgevers) die de exploitatie van hun rechten willen uitbesteden. Aansluiting bij Buma/Stemra is pas zinvol wanneer iemands muziek op een bepaalde schaal wordt gebruikt. Een paar voorbeelden:
* er zijn regelmatig live-uitvoeringen
* er zijn regelmatig radio- en tv-uitzendingen via de nationale of commerciële zenders
* een platenmaatschappij brengt het repertoire uit (geen producties in eigen beheer)
U kunt zich aansluiten bij Buma, bij Stemra of bij Buma/Stemra. Buma incasseert voor uitvoeringen/ uitzendingen van muziek. Stemra treft regelingen met o.a. platenmaatschappijen voor het vastleggen van muziek op beeld- en geluidsdragers (cassettebandjes, cd, dvd etc.). Is uw muziek bv. niet opgenomen, en verwacht u niet dat dit op korte termijn zal gebeuren? Dan heeft aansluiting bij Stemra geen zin; een contract met Buma is dan voldoende.

De kosten – aansluitingskosten en jaarlijkse bijdrage – zijn overigens hetzelfde. Of u zich nu alleen bij Buma, alleen bij Stemra, of bij Buma/Stemra aansluit.

Uitvoeringsrecht: via Buma
Buma gaat over het openbaar maken van muziek: het uitvoeringsrecht. Dit is het regelen van toestemming en vergoeding voorafgaande aan elk live-optreden. Denk bijvoorbeeld aan: optreden met het koor in instellingen en tehuizen maar ook het geven van een (gospel)concert, radio en tv-optredens, verspreiding via internet en achtergrondmuziek bij horecabedrijven en winkels Kortom elk ten gehore brengen van muziek (met uitzondering van het gebruik in privésfeer en sommig gebruik in het onderwijs) moet betaald worden. Buma geeft toestemming als de gebruiker daarvoor betaalt. Verder verzorgt Buma de repartitie (repartitie is betaling aan de rechthebbenden).

Aanvragen uitvoeringsrecht
Het aanvragen van het uitvoeringsrecht kan op twee manieren. De eerste is rechtstreeks aanvragen bij Buma. Goedkoper is het om via de eigen branche te regelen, waar een flinke korting wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld via de collectieve regeling van Continental Sound (010-421 25 92), waar al door veel koren, solisten en groepen gebruik van wordt gemaakt. Door deze collectieve regeling betaalt men maar een paar euro per lid van een groep per jaar en dan mag men zo vaak een lied zingen (en uitvoeren) als men maar wil.

Collectieve Buma-regeling van Continental Sound
Continental Sound heeft al sinds vele jaren een collectieve Buma-regeling. Veel koren en
solisten die niet onder een regeling van bijv. een kerk of korenorganisatie vallen, hebben zo de kans de Buma te regelen via Continental Sound. De tarieven van alle regelingen zijn gelijk. Een koor of band betaalt per lid per jaar ca. € 7,25 (incl. btw).
De regeling kan schriftelijk worden aangevraagd.
Vervolgens moet het juiste adres, aantal leden, naam en telefoonnummers doorgegeven moeten worden. Continental Sound meldt het aan bij de Buma en ieder jaar volgt de rekening.

Kerken en gemeenten
Voor kerken en gemeenten bestaat een speciale regeling: tarief muziekgebruik Kerkelijke Groeperingen en -Organisaties. Deze loopt sinds 1 januari 2015 via de CCLI.

Eredienst
Artikel 17 lid c van de Wet Auteursrecht meldt dat de samenzang van de eredienst vrij is van rechten.
Andere vormen moeten wel betaald worden, denk aan:
* het optreden van een gast combo of gast koor in de eredienst (dus NIET betalen voor het eigen vaste combo, orgel, praisegroep e.d.)
* orgelspel voor of na de dienst
* het draaien van mechanische muziek (CD, DVD, video of cassette), voor of na de dienst
* het opnemen van de samenzang en preek op cassette of CD (NB. de preek is vrij van
rechten)
Als een kerk zich inschrijft en een vast bedrag per jaar betaalt, mogen bovenstaande zaken
legaal doorgang vinden. Kijk voor tarieven op www.bumastemra.nl onder Info en Tarieven Buma.; maar het is goedkoper via een collectieve regeling

2. Mechanisch reproductierecht: via Stemra
Stemra richt zich op het verlenen van toestemming en het incasseren van vergoedingen voor het
vastleggen en reproduceren van muziekwerken op geluidsdragers. Denk aan de productie van
cd’s, audiovisuele producties, commercials en het vastleggen van muziek via internet. Ook verzorgt Stemra de repartitie.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Men wil liederen opnemen op CD of MD? Men maakt eerst de geluidsopnamen in een studio of op locatie. Daarna gaat de afgemixte band naar de fabriek of dupliceerinrichting. Verder moet een Stemraformulier, rechtstreeks naar Stemra worden gestuurd waar een aantal gegevens op ingevuld moeten worden: titels van de liederen, oorspronkelijke tekstdichter, vertaler, componist en de eventuele uitgeverij. Muziek van een ander met een eigen tekst blijft ook auteursrechtelijk beschermd. Het oorspronkelijke auteursrecht kan niet door een andere tekst of vertaling worden vervangen. N.B. Cd’s mag men kopiëren mits het voor oefendoeleinden en privé-gebruik bestemd is. ‘Hometaping is killing the music’. Want op deze wijze benadeelt men de schrijvers, componisten en uitgeverijen.
LET OP: Er kan geen CD of DVD in productie worden genomen als men niet eerst de Stemra-nota heeft betaald, dan krijgt men toestemming om te gaan persen, en dat heeft de fabriek nodig.

Hoe regel ik dit allemaal?
Componisten, tekstdichters en muziekuitgevers kunnen bij Buma en/of Stemra hun werken
laten registreren en de exploitatie van hun muziekauteursrecht overdragen. Meer informatie en een overzicht van tarieven vindt u op: www.bumastemra.nl.
Ben je een beginnende componist/auteur dan zijn de aansluitkosten per jaar vaak te hoog(130 euro p.jr). Ben je lid van Continental Sound, dan is registratie van je werk een GRATIS service; er wordt dan een formeel contract voor dat werk uiteraard opgesteld.

Wet op de naburige rechten:
Naast de Auteurswet kennen we sinds 1993 de Wet op de Naburige Rechten. Op grond van deze wet kunnen uitvoerende kunstenaars en producenten van geluidsopnamen zich verzetten tegen openbaar maken, uitzenden, opnemen, vermenigvuldiging en verhandelen van hun werk. Als een producent met een artiest een CD wil maken, heeft de producent toestemming nodig van de artiest voor het maken van de opname, de vermenigvuldiging ervan met vermelding van het aantal en verkoop ervan. De uitvoerend kunstenaar ontvangt hiervoor een vergoeding. De producent krijgt zo het recht de opnamen te exploiteren.
Om het werk te kunnen exploiteren is het overdragen van rechten niet noodzakelijk. Je kunt dit ook regelen via een licentie (het in bruikleen geven van de rechten). Producenten gaan daar niet altijd mee akkoord en dringen aan op overdracht van de rechten. Als je rechten overdraagt is het van belang, dat je duidelijk laat omschrijven welke opnamen van welke werken van welke artiesten hoevaak verhandeld mag worden! Is een CD of DVD eenmaal uitgebracht, dan kun je dit niet meer terugdraaien. Wel heb je recht op een vergoeding.

Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten) regelt vergoedingsrechten voor uitvoerende kunstenaars. Zij regelen de uitbetaling van de rechten aan musici en platenproducenten als hun werk openbaar gemaakt wordt. Aanmelding bij de Sena is zinvol als je hebt meegezongen of meegespeeld bij een CD-opname en deze CD ook commercieel wordt verhandeld (verkoop of uitzending). Aanmelding bij de Sena is gratis, maar je moet wel enkele formulieren invullen. Vergoeding vindt plaats zodra de uit te betalen vergoeding hoger is dan €12,00 netto.
Informatie: SENA, Vaartweg 51, 1211 JE Hilversum, Tel. 035-6251700, Fax 035-6280971.
www.sena.nl, www.auteursrecht.nl

ACHTERGRONDMUZIEK
Draait men in winkels, of kerken CD’s voor achtergrondmuziek, dan moet men BUMA BETALEN EN WINKELS ALTIJD OOK SENA. Christelijke winkels hebben met korting een collectieve regeling via de BCB

Opnamen van uitvoeringen:
Het is verboden om van opvoeringen e.d. opnamen te maken, middels audio en video zonder voorafgaande toestemming van de uitvoerende kunstenaars/groepen van de auteur van het werk/produktie. Dus: degene die dit uitvoert moet ook toestemming geven en soms ook een platenmaatschappij en de Buma

STREAMING
Life streamen van kerkdiensten kan. Een speciaal tarief is mogelijk via de CCLI (dat is goedkoper dan rechtstreeks via Buma).