Overige instellingen

CEDAR
verleent diensten aan acht auteursrechtorganisaties. Deze organisaties zijn werkzaam op het gebied van het auteursrecht ten behoeve van schrijvers (LIRA), journalisten (Nieuwswaarde), scenarioschrijvers (Contractenbureau), er zijn organisaties betreffende het kopiëren van geschriften en beelden geluidsdragers (Reprorecht, PRO, en Musicopy), betreffende het uitlenen van boeken, cd’s,video’s en cd-rom’s (Leenrecht) en betreffende het privé kopiëren op beeld- en geluidsdragers (De Thuiskopie).

Musi©opy

Het kopiëren van bladmuziek zonder toestemming van de auteursrechthebbenden is verboden.Als er op grote schaal bladmuziek wordt gekopieerd, gaat dat ten koste van het inkomen van de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Als zij niet voor hun werk betaald worden, kunnen ze hun vak niet meer uitoefenen. En dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om die mooie liedtekst of die vernieuwende compositie uit te brengen. Toch willen muziekbeoefenaars en andere liefhebbers soms graag een kopie maken van een liedtekst, of van een stuk notenschrift. Dat kan: gebruikers van bladmuziek kunnen hiervoor afspraken maken met Musi©opy. Als er een regeling is getroffen keert Musi©opy de vergoeding uit aan de muziekuitgevers. Musi©opy vertegenwoordigt nagenoeg het gehele repertoire bladmuziek en liedteksten wereldwijd. Voor informatie: musicopy@cedar.nl tel. 023-7997802


Stichting PRO (Publicatie- en Reproductierechten Organisatie)

is de auteursrechtenorganisatie voor uitgevers. Voor informatie pro@cedar.nl PRO incasseert en verdeelt een aantal auteursrechtelijke vergoedingen:
Readergelden
PRO voert een centrale administratie van overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijspublicaties, zoals readers. Onderwijsinstellingen betalen voor deze overnames een vergoeding aan PRO. PRO verdeelt deze readergelden onder de uitgevers.Leenrechtvergoedingen
Openbaren bibliotheken betalen voor het uitlenen van werken een vergoeding aan Stichting Leenrecht. PRO verdeelt het uitgeversaandeel van deze vergoedingen.

LiteROM-vergoedingen
De LiteROM is een cd-rom met recensies van boeken. PRO verdeelt het uitgeversaandeel van de vergoedingen die voor dit gebruik zijn betaald.

Vergoedingen voor Knipselkranten
Het Nederlands Uitgeversverbond heeft in 2003 een contract gesloten met knipseldiensten. Stichting PRO verdeelt de vergoedingen onder de betrokken uitgevers.

De Stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA)

is de auteursrechtenorganisatie voor makers en gebruikers van literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken. LIRA is voor zowel auteurs als gebruikers van literaire werken het centrale orgaan voor collectieve afspraken voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.Auteurs kunnen zich gratis aansluiten bij LIRA. De kosten voor de uitvoering van de activiteiten van LIRA worden betaald uit inhoudingen op de gelden die ten behoeve van auteurs worden geïncasseerd.

Deze inhoudingen worden per exploitatieterrein door het bestuur vastgesteld. Er is dus geen enkele financiële drempel voor auteurs om zich bij LIRA aan te sluiten. Voor informatie lira@cedar.nl , tel. 023-7997806.

LIRA draagt bij aan de bevordering van sociale en culturele doelen. Hiervoor is de Stichting LIRA Fonds opgericht. Ook maakt LIRA twee belangrijke literaire prijzen mogelijk: de Woutertje Pieterse Prijs en de LIRA Prijs.

Stichting Nieuwswaarde

is de auteursrechtenorganisatie voor freelance journalisten en programmamakers. Een belangrijke taak van Nieuwswaarde is het beheer en de exploitatie van collectieve auteursrechten, zoals kabelgelden en reprorechtvergoedingen. Freelance journalisten en programmamakers kunnen zich gratis aansluiten bij Stichting Nieuwswaarde. Nieuwswaarde zorgt er dan voor dat de uit Collectieve Rechten voortkomende vergoedingen aan de aangesloten rechthebbenden worden uitgekeerd. Nieuwswaarde werkt zonder winstoogmerk. Door Nieuwswaarde gemaakte administratiekosten worden ingehouden op de te verdelen gelden. Er is dus geen enkele financiële drempel voor journalisten en programmamakers om zich bij Nieuwswaarde aan te sluiten.De Stichting Nieuwswaarde is opgericht op 26 februari 1996 op instigatie van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) met als doel de materiële en immateriële belangen van journalisten en programmamakers te behartigen en te bevorderen. Voor informatie nieuwswaarde@cedar.nl , tel 023-7997050.

Stichting Leenrecht

incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen.
Wanneer een bibliotheek een boek of cd of videofilm uitleent, hebben de rechthebbenden op dat werk recht op een vergoeding. Vroeger zorgde de overheid daarvoor. Vanaf 1996, toen er in de Auteurswet en in de Wet op de Naburige Rechten voor het eerst een echt leenrecht werd opgenomen, doet de Stichting Leenrecht dat. Het gaat daarbij om tienduizenden rechthebbenden. Leenrecht incasseert die vergoedingen rechtstreeks bij de openbare bibliotheken, speel-o-theken en cd-uitleen. Jaarlijks worden vervolgens die leenrechtvergoedingen aan de rechthebbenden uitgekeerd. Dat gebeurt via zogenaamde verdeelorganisaties. Dat zijn bestaande organisaties die zich elk op een speciale groep van rechthebbenden richten. Leenrechtgelden komen langs die weg terecht bij de grote groepen van rechthebbenden, zoals schrijvers en vertalers, illustratoren, fotografen, vormgevers, uitgevers, componisten, musici, acteurs, producenten en anderen. Daarnaast wordt vaak een beperkt deel van de gelden aangewend voor een scala van sociale en culturele doelen ten gunste van rechthebbenden. Voor informatie leenrecht@cedar.nl , tel 023-7997805.

Stichting de Thuiskopie

int auteursrechtelijke vergoedingen voor het thuiskopiëren van beeld of geluid. Het gaat hier om het voor strikt persoonlijk gebruik kopiëren van bijvoorbeeld een CD, of een film op de televisie. Voor iedere beeld- of geluidsdrager die voor privé-gebruik bestemd is wordt een bescheiden toeslag betaald. Stichting de Thuiskopie keert deze vergoedingen ieder kwartaal uit aan de rechthebbenden: de auteurs; componisten, scenarioschrijvers, beeldend kunstenaars, fotografen en tekstdichters de uitvoerend kunstenaars; muzikanten en acteurs, de producenten van films, platen en cd’s. Voor informatie thuiskopie@cedar.nl , tel. 023-7997811.Doordat consumenten massaal thuiskopiëren worden minder cd’s en bioscoopkaartjes verkocht. De Thuiskopievergoeding compenseert gedeeltelijk de inkomstenderving van de rechthebbenden. Een deel van de Thuiskopievergoeding wordt besteed aan culturele doelen: het ThuisKopie Fonds.

BEELDRECHT

Stichting Pictoright heeft alle belangen samengebracht om de rechten te verdedigen van illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen e.d.. Zij baseren zich op het in de wet genoemde BEELDRECHT.
Het betekent dat je niet zomaar een foto van internet kunt halen en in een publicatie kunt gebruiken. En koopt iemand je schilderij, dan mag de koper daar niet zomaar een prentbriefkaart van maken.
Stichting Pictoright, Postbus 15887, 10001 NJ Amsterdam, tel.020-5891840; e-mail: info@pictoright.n l; www.pictoright.nl

Informatie:

Adressen:
Voor verdere informatie over auteursrechten, drukrecht en voor aanvragen van inschrijfformulieren, kunt u terecht bij onderstaande adressen:

Continental Sound,
Postbus 81065,
3009 GB Rotterdam,
tel: 010-456 86 88;
e-mail: info@continentalart.org ;

Collectieve Buma-regeling auteursrecht in opdracht van leden, gebruikers, partners, kerken alle rechtenkwesties aan en onderhandelt met uitgeverijen, Buma, Stemra, Sena, CCLI, etc

Buma/Stemra,
Postbus 3080,
21300 KB,
Hoofddorp,
tel: 023-7997999

Voor al uw vragen en aanvragen. Formulieren kunnen ook gedownload worden via www.bumastemra.nl

Cedar,
Postbus 3060,
2130 KB Hoofddorp,
tel. 023-7997800,
fax. 023-7997700,
info@cedar.nl
www.cedar.nl