Privacyverklaring

Auteursrechtkenniscentrum.nl, gevestigd aan Joliotplaats 494, 3069 TN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www. Auteursrechtkenniscentrum.nl Joliotplaats 494, 3069 TN Rotterdam 0104212592

Leen La Rivière is de functionaris gegevensbescherming van Auteursrechtkenniscentrum.nl. Hij is te bereiken via leen@continentalart.org

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Auteursrechtkenniscentrum.nl verwerkt GEEN persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming:
Auteursrechtkenniscentrum.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Auteursrechtkenniscentrum.nl) tussen zit.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Auteursrechtkenniscentrum.nlbewaart deze gegevens NIET . E-mail vragen en antwoorden worden ca. 1 jaar bewaart

Delen van persoonsgegevens met derden:
Auteursrechtkenniscentrum.nl verstrekt GEEN gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Auteursrechtkenniscentrum.nl gebruikt GEEN cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Auteursrechtkenniscentrum.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leen@continentalart.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Auteursrechtkenniscentrum.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Auteursrechtkenniscentrum.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via leen@continentalart.org